Geokomunitní portál vám přináší Geokomunita

Kniha: Geoinformatika v prostorovém plánování

Kniha Geoinformatika v prostorovém plánování, foto: Miloslav OfúkanýNová monografie od Jaroslava Buriana s názvem „Geoinformatika v prostorovém plánování“ je určena zejména studentům geoinformatických, geografických a kartografických oborů, kteří se vzdělávají v oblasti územního plánování. Jako studijní materiál může sloužit také zájemcům z řad úředníků či zaměstnanců v soukromých firmách, zabývajících se prostorovým plánováním.

Jaroslav Burian absolvoval v roce 2007 aplikovanou geoinformatiku na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého (PřF UP), v roce 2012 obhájil doktorskou prácí na PřF Univerzity Karlovy v Praze. Od roku 2007 působí na Katedře geoinformatiky PřF UP, kde vyučuje geoinformatiku v humánní geografii, veřejné správě a územním plánování. Jeho vědeckým zaměřením je především oblast implementace geoinformačních technologií do prostorového plánování a analýza a modelování městského prostředí pomocí kvantitativních metod.

Jaroslav Burian, foto: intechopen.comRNDr. Jaroslav Burian, PhD. je:

 • editorem monografie Advances in Spatial Planning
 • spoluautorem publikace Geoinformatika při analýzách urbánního a rurálního prostoru
 • spoluautorem atlasu Hranicko – atlas rozvoje mikroregionu
 • autorem souboru odborných map vydaných v rámci edice M.A.P.S. jako souborné dílo s názvem Vývoj města Olomouce v letech 1930-2009 (Na základě analýzy funkčních ploch)
 • autorem metodiky vizualizace územně analytických podkladů v Olomouckém kraji
 • aktivním členem České asociace pro geoinformace
 • dlouhodobým spolupracovníkem redakce časopisu GeoBusiness

Územní plánování je interdisciplinárním oborem, který proniká do mnoha oblastí lidské činnosti a dotýká se prostoru všude kolem nás. Více či méně působí na každého z nás prostřednictvím umísťování staveb v území a tedy nabídkou infrastruktury, služeb nebo pracovních příležitostí. Protínají se v něm názory veřejnosti se zájmy politické reprezentace a se znalostmi odborníků. Mnohdy tak není snadné nalézt optimální kompromis. Bez koordinace rozvoje území, jeho plánování a řízení by mnoho oblastí světa s vysokým stupněm urbanizace a s vysokou koncentrací obyvatelstva nemohlo fungovat. Ve vyspělých státech světa je proto naprosto nezbytnou součástí fungování společnosti.

Vedle tradičního urbanismu, architektury a stavitelství má prostorové plánování velmi blízko ke geovědám, nejvíce potom ke geografii (zejména geografie obyvatelstva a sídel), geoinformatice, kartografii a k ochraně životního prostředí. Zejména v posledních letech se s nárůstem využívání CAD a GIS technologií územní plánování otevřelo ke spolupráci s dalšími odborníky. Vcelku standardním požadavkem při tvorbě územně plánovací dokumentace nebo územně plánovacích podkladů je dnes jejich plnohodnotné digitální zpracování, umožňující práci s nimi v prostředí webových mapových aplikací nebo desktopových GIS programů. Vytvářeny jsou nejen průběžně aktualizované datové sady, ale také webové aplikace umožňující tato data importovat, spravovat, exportovat a především sdílet. Lepší dostupnost, jednotnost a aktuálnost vektorových datových zdrojů umožňuje v prostředí GIS vytvářet řadu prostorových analýz, případně také modelování nebo simulací. Rovněž publikace výsledných dokumentů již dnes nezůstává jen u klasické tištěné podoby, ale směřuje čím dál tím více do oblasti webových mapových aplikací umožňujících rozšíření informací o územním plánování k široké veřejnosti. Ta má dnes přístup nejen k hotovým výsledkům, ale může se pomocí webu k přípravě nových dokumentů také vyjadřovat, například v podobě připomínek.

Všechny tyto aspekty přináší zvýšené nároky na zpracovatele, kteří v mnoha případech rozšiřují své pracovní týmy o geoinformatiky. Právě těm, je určena tato publikace, která popisuje současnou situaci implementace geoinformačních technologií do územního plánování. V posledních letech bylo českými geografy a urbanisty vydáno několik skript věnovaných územnímu plánování (např. Maier, 2004; Kubeš a Perlín, 1998; Halás a Horňák, 2012), avšak žádná z těchto publikací se nevěnovala tématům souvisejících s geoinformatikou. Dle autorových poznatků tak jde o první publikaci podobného charakteru, která se tímto tématem zabývá.

Kapitoly věnované geografickým nebo územně plánovacím tématům jsou pojaty tak, aby sloužily pro základní seznámení s problematikou. Nekladou si za cíl detailně popisovat všechny geografické přístupy nebo vykládat stavební zákon ve všech jeho souvislostech. Přináší nejzásadnější informace a pojmy, důležité pro geoinformatika pracujícího v oblasti územního plánování (buď v pozici úředníka – pořizovatele, nebo v pozici zaměstnance – zpracovatele).

Publikace má šest kapitol a čtyři přílohy:

1         Územní, prostorové a strategické plánování

1.1   Strategické prostorové plánování

1.2   Územní plánování

2         Geografie města

2.1   Historie vzniku a vývoje měst a jejich plánování

2.2   Vznik a růst měst

2.3   Definice města

2.4   Vybrané teorie geografie města

2.5   Urbanizační procesy

2.6   Prostorové struktury města a jejich vymezování

3         Nástroje územního plánování

3.1   Přehled a vazby mezi nástroji územního plánování

3.2   Územně analytické podklady

3.3   Územní plán

3.4   Zásady územního rozvoje (ZÚR)

3.5   Ostatní nástroje územního plánování

3.6   Limity využití území

4         Data v prostorovém plánování

4.1   Topografická data

4.2   Tematická data

4.3   Katastrální data

4.4   Digitální mapa veřejné správy

4.5   Základní registry

4.6   Datové a kartografické nedostatky ÚPD a ÚAP

4.7   Bezešvý územní plán

5         Geoinformační technologie v prostorovém plánování

5.1   GIS a CAD

5.2   Datové modely pro ÚAP

5.3   Metodiky pro digitální zpracování ÚP a ÚAP

5.4   Využití DPZ

5.5   Analýzy, modelování, simulace

5.6   Modely a SW nástroje

5.7   Urban Planner

6         Použité zdroje

6.1   Použité zdroje

 • Tištěné zdroje
 • Elektronické zdroje
 • Internetové stránky
 • Metodiky
 • Legislativa

6.2   Doporučené zdroje

 • Internetové stránky & projekty
 • Monografie a učebnice
 • Časopisy
 • Diplomové práce

Přílohy

 • Návrh územního plánu Olomouce – Hlavní výkres
 • Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje – Koordinační výkres
 • Regulační plán Olomouce – Funkční využití
 • Územně analytické podklady Olomouckého kraje – Výkres limitů

Bibliografický odkaz: Burian, J. (2014): Geoinformatika v prostorovém plánování. Univerzita Palackého v Olomouci, 130 s., ISBN 978-80-244-4104-7.

Zdroj: kniha

Leave a Reply

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..